Privacy statement PPP Nederland


Privacy 'Statement' 24-05-2018
PPP Nederland hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe onze stichting omgaat met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. PPP Nederland houdt zich in alle gevallen aan de weten regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de AVG (General Data Protection Regulation).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
- Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als PPP Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy statement vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
PPP Nederland
Fazantendreef 14a
8251 JR Dronten
info@pppnederland.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door PPP Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- het maken van (arbeids-) overeenkomsten en ordercontracten
- het leveren van diensten,die u bij ons afneemt
- het leveren van goederen op locatie
- het afwikkelen van betalingen
- het samenstellen van een nieuwsbrief
- het regelen van toegangsbewijzen voor evenementen
- het sturen van post, zoals een beterschapskaart
- het voldoen aan regels en verordeningen, die in de Nederlandse wet zijn geregeld

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornamen;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres
- Postcode
- Telefoonnummer
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Bankgegevens;

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van certificeringen;
- Het verzorgen van een evenement of reis;
- Het verzorgen van arbeidsrechtelijke zaken;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is in een kader van een politieonderzoek, als deze (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd deze statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Bewaartermijn
De gegevens blijven bewaard zo lang er een relatie is met de persoon. Bij medewerkers is dat gedurende hun volledige dienstverband en voor ingehuurd personeel en zakelijke relaties is dat zoals als de relatie duurt en eindigt direct als een contract, project of vooraf overeengekomen periode is bereikt en afgehandeld. Deze informatie omvat zowel de persoonsgegevens en indien noodzakelijk speciale gegevens en/of bankgegevens. Na beëindiging van iedere relatie worden de gegevens digitaal bewaard door de administratie, voor de termijn die daar wettelijk voor staat. De speciale en aanvullende gegevens worden binnen 6 maanden na uitschrijving vernietigd. Eventuele online persoonsgegevens in worden meteen na beëindiging van de relatie / opdracht verwijderd. Eventuele en voor een evenement noodzakelijke persoonsgegevens woerden direct nadat het evenement is beëindigd verwijderd.

Website
De toegang tot de website is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook gegevens en informatie, die daarop wordt verstrekt, niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden. Op een gesloten deel van de website (de web- en/of orderportal) kunnen daartoe bevoegde personen, met een persoonlijke inlogcode, specifieke diensten bekijken en bestellen. Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, Illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden en geluidsfragmenten, alsook alle technische applicaties, die gebruikt worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op de website zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectueel eigendomsrecht. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of slecht een onderdeel daarvan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PPP Nederland of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PPP Nederland of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

SSL-certificaat
Onze website beschikt over een SSL-certificaat. Deze is te herkennen aan het groene slotje voor de url https://www.pppnederland.nl en geeft aan dat de website betrouwbaar is.

Cookies
Op onze internet site maken we gebruik van Cookies. Dit is een kleine tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt geplaatst tijdens je bezoek aan onze website. Een Cookie bevat gegevens zodat bij elk bezoek aan onze website je als bezoeker wordt herkend. Het is dan mogelijk om het inloggen te vergemakkelijken en onze website op jou specifieke instellingen in te richten. Wanneer je onze website bezoekt, krijg je een melding met informatie over het gebruik van een Cookie. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik daarvan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
Wij gebruiken de volgende cookies op onze website;
- Functionele Cookies, zoals sessie en inlog Cookies, voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
- Analytische Cookies, om inzage te hebben in de bezoek frequentie, bezoekers aantallen, populaire pagina’s en onderwerpen
Op deze wijze kunnen we meer inzicht krijgen in onze communicatie- en informatie voorzieningen en daarmee onze website voor bezoekers optimaliseren. We kunnen niet zien wie de website bezoekt of vanaf welke computer het bezoek plaats vindt.

Beveiliging gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens PPP Nederland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.